05 La dlieja dla Madona y la capela dla Grazia

Da liejer pea
05 La dlieja dla Madona y la capela dla Grazia
Ala dlieja dla Madona a ot ciantons cun la capela dla Grazia frabicheda pro ti dijen santuer de Santa Maria de Jevun.
La dlieja dla Madona ie n’opra d’ert de marueia dl’architetura dl prim tëmp dl baroch. I zitadins de Tluses l’ova tl 1652 fata su per rengrazië che la zità fova unida scuneda dala gran mueria.
Da dedora ne dala nia cis tl uedl, ma dedite fejela fazion zënza che n se l aspitëssa. Dala cupula ne n’iesen nia plu boni de destaché la udleda. I biei lëures de stuch y la ot pitures che conta la storia dla vita dla Madona nes lascia merë cialé ca. Chësta pitures a frësch à depënt Stefan Kessler, n moler dl baroch dl Paiern che laurova tl raion de Persenon.

La porica de lën a mez cërtl y a mesa autëza dl dedite dla dlieja, nes lecorda la tlausura dl cunvënt. Tres chësta porica pudova la munighes zapé ite te dlieja zënza unì ududes da vijitadëures da dedora. Chi che à cunscidrà ju dut avisa, à dessegur bele spiculà ora l pitl puent che cunlieia l verzon dl cunvënt cun la dlieja.

Do autere iel trëi scialieres che mëina ju te na pitla majon. Tlo iel da udëi la piera da batum dl prim tëmp cristian sun Jevun dal 400 nchina tl 750.

Tacheda pro la dlieja dla Madona iel mpue n ascundon la pitla capela dla Grazia. Tla apsida vëjen mo elemënc de n frabicat dl tëmp gotich mo dan che la dlieja dla Madona fova unida frabicheda su da nuef. Sun l gran autere dl tëmp gotich tardif iel la Madona dla Grazia de Jevun, na copia dla Madona preziëusa dl moster Leonhard de Persenon. Per rejons de segurëza vën l uriginel tenì n custodia.