07 L pelegrinaje di Ladins

Da liejer pea
07 L pelegrinaje di Ladins
L ie l pelegrinaje plu cunesciù y plu populer sun Jevun che vën metù a jì nchina ncuei. Da n 500 ani vën l pelegrinaje bele documentà, ma plu dessegur iel scialdi plu vedl. L pelegrinaje de trëi dis, pra chël che mé ëi possa jì pea, vën metù a jì uni trëi ani. Tl ann 2006 iel unì cumpedà avisa 1046 badioc.

I pelegrins vën ti trëi dis de pruzescion danter la Val Badia y la Val dl Isarch sëura l Jëuf de Börz o la Forcela de Munt de Furcia ca. I sta doi iedesc sëuranuet te Funes, zacan te tublei o sun luesc da paur y ncuei te majons che osć o families privates ti pieta.

N cont dl fin dl pelegrinaje di badioc vëniel cuntà d’uni sort. L pudëssa se traté de na pruzescion de rengraziamënt, ajache la Val Badia ie unida cristianiseda pian via da Jevun. Ma povester ie la rejon dl pelegrinaje nce n vot che i badioc ova fat ntan n tëmp de desgrazies y ciarestia o na jita cun crëusc pra l Crist miraculëus de Jevun.